Szanowni użytkownicy Campingu,

Poniższy Regulamin został opracowany z myślą o zapewnieniu bezpiecznego i przyjemnego pobytu wszystkich Państwa korzystających z campingu.

 Przebywanie na terenie campingu jest równoznaczne ze znajomością i akceptacją obowiązujących na nim zasad.

CAMPING jest otwarty od weekendu majowego do 30.09.

    O campingu

 • Camping gwarantuje Gościom korzystanie z urządzeń o standardzie zgodnym z wymogami kategorii obiektu i pobraną opłatą.
 • Camping podzielony jest na sektory i działki – miejsce rozstawienia namiotu lub ustawienia przyczepy wskazują pracownicy campingu.
 • Doba pobytowa na campingu trwa od godz. 16:00 w dniu przyjazdu do godz. 12:00 dnia następnego. Gości kończących pobyt uprzejmie prosimy o wymeldowanie się do tej godziny. Przedłużenie doby pobytowej jest uzależnione od dostępności i podlega opłacie za następną rozpoczętą dobę.
 • Cisza nocna obowiązuje od godz. 22:00 do 07:00 dnia następnego.
 • W godzinach 22:00- 7:00 zamykamy główną bramę wjazdową. Wyjazd i wjazd na teren w tych godzinach możliwy po kontakcie telefonicznym z pracownikiem ochrony. Numer alarmowy znajduje się na bramie wjazdowej i drzwiach recepcji.
 • Recepcja jest czynna codziennie w godzinach 8.00 do 19.00 lub wg informacji na recepcji.
 • Personel campingu zapewnia Gościom sprawną obsługę oraz informację o atrakcjach turystycznych i kulturalnych.
 • Camping zapewnia bezpieczne przechowywanie zdeponowanych rzeczy wartościowych, za rzeczy wartościowe niezdeponowane camping nie odpowiada.
 • W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub zagubienia przez Turystę mienia campingu, obsługa egzekwuje od niego odpowiedzialność materialną.
 • Obsługa campingu ma prawo odmówić przyjęcia osoby nietrzeźwej oraz niepełnoletniej pozostającej bez opieki rodzica bądź opiekuna prawnego.
 • Rezerwacji należy dokonywać wyłącznie mailowo pod adresem: camping@cmazur.pl ze zwrotnym potwierdzeniem ze strony personelu ośrodka.
 • Camping zastrzega sobie prawo odwołania rezerwacji z przyczyn od siebie niezależnych (decyzje władz państwowych, działanie siły wyższej).
 • Akceptujemy płatności kartą.

Obowiązki użytkowników campingu

 • Niezwłocznie po przybyciu należy dopełnić formalności meldunkowych i dokonać opłaty za pobyt oraz podporządkować się decyzji o zlokalizowaniu jego miejsca pobytu. Od wszystkich osób przebywających na campingu powyżej 1 doby, pobierane są opłaty miejscowe w wysokości określonej przez gminę Węgorzewo.
 • Osoby przebywające na terenie campingu mają obowiązek podporządkować się regulaminowi campingu, przestrzegać czystości na terenie obiektu i użytkowania urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem oraz nie zakłócania spokoju innym osobom korzystającym z campingu.
 • Po zakończeniu pobytu Goście zobowiązani są pozostawić miejsce odpoczynku i biwakowania  w takim stanie  w jakim chcieliby je zastać.
 • W dzień poprzedzający zakończenie pobytu na campingu, osoby korzystające z usług ośrodka proszone są o zgłoszenie swojego wyjazdu lub chęci przedłużenia pobytu w recepcji.
 • Goście są zobowiązani do wypełnienia karty meldunkowej
 • W przypadku zgubienia klucza, Gość ponosi odpowiedzialność materialną w wysokości 50 zł

Prawa użytkowników campingu

 • Gość ma prawo do niezakłóconego przebywania na Campingu i korzystania z wszelkich świadczeń i usług przewidzianych w danej kategorii obiektu i zawartych w uiszczanej opłacie.
 • Gość ma prawo posiadać na campingu zwierzęta pod warunkiem zachowania higieny, posiadania świadectw o dokonaniu obowiązujących szczepień ochronnych i w przypadku psów trzymania ich na smyczy.
 • Gość ma prawo po uprzednim poinformowaniu obsługi przyjmować w swoim pomieszczeniu osoby niezameldowane, które zobowiązane są opuścić camping przed godziną 22:00.

Zasady ogólne

 • Obowiązuje przestrzeganie zasad przeciwpożarowych, sanitarno-epidemiologicznych i aktualnych rozporządzeń Rady Ministrów.
 • Na terenie campingu obowiązuje zakaz głośnego puszczania muzyki niezależnie od ciszy nocnej. Prosimy nie zakłócać spokoju innym Gościom także w żaden inny sposób.
 • Zabrania się palenia wyrobów tytoniowych w wynajętych domkach, wszelkich pomieszczeniach zamkniętych, sanitariatach, miejscach zabaw dzieci i w miejscach rekreacji.
 • Na terenie ośrodka zabrania się:

– rozpalania ognisk i grilli w miejscach do tego nieprzeznaczonych (osoby korzystające z grilli ponoszą pełną odpowiedzialność za ewentualne zaprószenie ognia i wszystkie wynikające z tego tytułu koszty i straty);

– instalowania dodatkowych urządzeń oraz elementów małej architektury bez uzgodnienia z obsługą ośrodka;

– samowolnego ogradzania lub wydzielania zajmowanego terenu campingowego.

 • W trosce o bezpieczeństwo dzieci na terenie campingu i komfort innych osób prosimy o opiekę nad swoimi pociechami. Za bezpieczeństwo  i zachowanie dzieci (w tym ewentualne szkody) – odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni. Dzieci do ukończenia 13-go roku życia powinny przebywać pod opieką osób pełnoletnich.
 • Posiadacze zwierząt korzystający z usług campingu proszeni są o respektowanie zakazu wprowadzania zwierząt na tereny rekreacyjne i zapewnienie zwierzętom odpowiedniej opieki, aby te nie zakłócały swoim zachowaniem (szczekaniem, wyciem) wypoczynku innym użytkownikom campingu.
 • Poruszanie się pojazdem mechanicznym na terenie campingu jest dopuszczalne w szczególnych przypadkach i z maksymalną prędkością  do 5 km/h, przy zachowaniu szczególnej ostrożności.
 • Samochody powinny być zaparkowane w taki sposób, by nie stanowić problemu w poruszaniu się dla innych użytkowników campingu.
 • Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie i utratę samochodów i innych pojazdów. Przedmiotów wartościowe i rzeczy osobiste przechowywane na terenie campingu przez użytkowników i gości. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem swojego dobytku oraz stosowne zabezpieczenie wartościowych przedmiotów.
 • Camping posiada dostęp do jeziora, ale nie ma wyznaczonej strefy kąpieli, w rozumieniu Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. – Prawo wodne. Teren określany na potrzeby niniejszego Regulaminu potocznie plażą , to teren rekreacyjny ograniczony od strony południowej linią brzegową jeziora Święcajty.
 • Ze względu na lokalizację campingu wystąpienie wiatrów, burz, deszczu, utrudnień w dojeździe do campingu z powodu powalonych drzew oraz przerwy w dopływie prądu elektrycznego są traktowane jako sytuacje wywołane działaniem siły wyższej i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń, anulowania pobytu lub ubiegania się o zwrot kosztów.
 • Osoby przebywające na terenie campingu ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za powstałe z ich winy szkody, sprawca powstałej szkody zostanie obciążony kosztami jej naprawy.
 • Wszelkie zauważone usterki wynikłe z użytkowania mienia campingu prosimy zgłaszać na bieżąco w recepcji ośrodka.
 • W przypadku uwag i zastrzeżeń dotyczących funkcjonowania wyposażenia ośrodka i jego urządzeń, czystości i porządku oraz poziomu usług, prosimy o kontakt z recepcją.
 • Na wyraźną prośbę Gościa zostanie mu wydana książka wniosków, życzeń i zażaleń, gdzie będzie mógł wyrazić swoją opinię.
 • Prosimy o zachowanie zgodne z normami zachowań międzyludzkich oraz z poszanowaniem dla innych Gości oraz obsługi. Rażące naruszenie zasad niniejszego regulaminu oraz norm współżycia społecznego, zakłócanie ciszy, niestosowanie się do zaleceń obsługi w tej kwestii (w szczególności pracownika ochrony) lub wulgarne odnoszenie się do innych gości i obsługi może skutkować usunięciem z campingu bez zwrotu kosztów dalszego pobytu.
 • Przebywanie na terenie campingu jest jednoznaczne ze znajomością i akceptacją niniejszego regulaminu.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.04.2020r.